ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ И УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Во фирмата ТАБ МАК се стремиме кон непрекинато утврдување и подобрување на нашата конкурентска глобална положба во областа на производство и продажба на оловно-киселински батерии.

Раководството на фирмата ќе ги исполни сите услови, кои што се потребни за достигнување на поставените цели и непрекинато подобрување на ефикасноста на системот за управување со квалитет и управување со животната средина.

Раководството се обврзува да создаде услови, кои што ќе овозможат производството и продажбата на производи во согласност со домашните и меѓународните законски прописи и стандарди, како и да бидат исполнети сите барања од клиентите со цел зголемување на нивното задоволство.

Во своето работење ќе се грижиме, нашето влијание врз животната средина да биде минимално и во рамките на пропишаните законски граници, кои што важат во Македонија и на пазарите, каде што ќе работи фирмата. Исто така, ќе се грижиме за безбедноста и здравјето на вработените на работните места, како и за нивната мотивираност.

 

Целта на фирмата е да биде подобра од конкурентските фирми. Препознатливоста и угледот меѓу клиентите и во пошироката јавност сакаме да ја достигнеме со конкурентност, сигурност и квалитетни производи.

Целите кои што ги имаме поставено се:

  • годишно производство 1.300.000 стартни батерии и 300.000 индустриски елементи,
  • следење на водечките глобални друштва како и воведување на нова технологија и производи во областа на оловно-киселински батерии,
  • намалување на потрошувачката на енергија и отпад по единица производ за 2% на годишно ниво,
  • употреба на најдобрата достапна технологија (БАТ) при исполнувањето на барањата за дозвола за заштита на животната средина.
  • достигнување на највисок можен степен за рециклажа на оловен отпад,
  • понатамошно одржување и подобрување на системот за управување со квалитет ISO 9001,
  • добивање на сертификат за управување со животна средина ISO 14001,
  • спречување на повреди и нарушување на здравјето на работното место врз основа на оценување на ризикот и постојано препознавање на опасноста,
  • исполнување на барањата за заштита и здравје при работа во врска со максималната дозволена вредност за присуство на Pb во крвта на вработените: 300 µg/l за жени и 400 µg/l за мажи,
  • Создавање профит.

 

Целите ќе ги оствариме преку заеднички сили на сите вработени, како и со соработка со нашите деловни партнери и други заинтересирани странки, кои што ќе бидат вклучени во работењето на друштвото.

Политиката е достапна за јавноста на интернет страницата на фирмата ТАБ МАК.

Пробиштип,

Април 2016

Директор ТАБ МАК

Петер ВЕРЧКО